Hem / Teknik Trähus

Teknik och tillvägagångssätt
- Trähus

Vad är grunduppsättningen för ett trähus?

Vid byggandet av ett trähus utgår allt från husets träkonstruktioner, som tillverkas i fabriken och monteras på plats. Den "grundläggande uppsättningen" av trähuskonstruktioner inkluderar:

 • Ytterväggar (lim) innerväggar (lim eller ram);

 • Golv, loft, balkong och terrasskonstruktioner;

 • Takkonstruktion (takstolar, takstolar, läktar);

 • Skruvar, vinklar, gängstänger, osv.;

 • Tekniskt monterings-produktionsprojekt;

Byggandet av ett trähus går mycket snabbare, är effektivare och mer miljövänligt än ett mur-, tegel- eller betonghus. Den genomsnittliga produktions- och monteringstiden för ett trähus "basuppsättning" är 3-4 månader:

 • 1 månad - produktion, montering och projektutveckling. Efter att ha mottagit den förenklade arkitekturdelen från kunden och beräknat kostnaderna för "basuppsättningen", sluter Nordenhus ett avtal med kunden om utvecklingen av den tekniska designen av produktionen och monteringen.

 • 1,5 månad - hemproduktion. När det tekniska produktionsprojektet har godkänts startas hemproduktionsanläggningen. Nordenhus ingår avtal med kunden om produktion, leverans och installation av husets "basuppsättning”.

 • 2 månader - hemleverans till kund och förberedelse inför montering av "basuppsättningen" och övriga byggarbeten.

 • 2 månader- monteringsarbeten av husets "basuppsättning".

Denna uträkning för den totala produktions och monteringsperioden utgår från ett exempel på ett trähus som är ~ 200m2. Om byggnaden är mindre blir den totala produktions- och monteringsperioden kortare och om huset är större blir produktions- och monteringsperioden längre.

De viktigaste stegen i projektutvecklingen:

Steg 1

 • Översiktsplan - omfattar: uppfarter, kommunikationsplatser, placering av byggnader.

 • Arkitektonisk sektion - planritningar av byggnaden, exakta vyer av fasaderna från framsidan, baksidan och sidan av byggnaden, typer och lösningar av byggnadens ytbehandlingsmaterial, sektioner för höjdmarkeringar, ungefärliga kommunikationsnoder, allmänna tekniska data för byggnaden och förklarande anteckning.

Efter framtagandet av översiktsplanen och arkitekturdelen kan bygglov erhållas enligt den nya byggnadslagen, eftersom lagen kräver inlämnande av byggprojekt. Vid utfärdande av bygglov bestämmer kommunen vilka villkor som ska vara uppfyllda innan bygget kan påbörjas (utveckling av övriga delar av projektet).

Arkitekturdelen är tillräckligt för att Nordenhus ska kunna beräkna kostnaden för att börja bygga och börja producera hemmet.

 

Steg 2

 • Arkitektursektion - kompletteras med funktionella lösningar av byggnaden, planritningar som visar lokalernas layout, lokalisering av ytor, bärande väggar och skiljeväggar på varje nivå i huset, placering av dörrar, rekommenderad installation av olika utrustning, fönster och dörrspecifikationer, hemfärgpalett, ytbehandlingsmaterial (golv, tak, terrasser).

 • Byggnadskonstruktionssektion - grundplan och projekt, konstruktionsplaner och sektioner, anslutningsenheter, specifikationer av använt byggmaterial.

 • Nödvändiga delar av tekniska lösningar:

-Externa och interna vattenförsörjnings- och avloppsnät.

-Elförsörjningsnätsprojekt från distribution till byggnad. Det är också önskvärt att utveckla ett internt el-projekt för byggnaden.

-Värmesystem - specificera typ av uppvärmning. Om gasuppvärmning är planerad krävs ett projekt med externa anslutningsnätverk.

 • Valfria delar av tekniska lösningar: *

 • Svagströmsnätsektion (brand, trygghetslarmsektion, elektroniska kommunikationsnät).

 • Ventilations- och konditioneringssystem.

-Värmesystem - internt uppvärmningssystem i hemmet.

* Dessa arbeten kan utföras i samförstånd med entreprenörerna utan utveckling av speciella projekt.

Konstruktionen av byggnaden kan påbörjas i delar genom att koordinera delarna av steg 2. Genom att till exempel samordna sektionen av arkitektur och kompletta byggnadskonstruktioner kompletterade med byggskivan kan byggnationen av byggnaden påbörjas genom att de andra sektionerna utformas parallellt.

txt_title_smaller_b_vprojekts.png

Dokumentation

När kunden har bestämt sig för att påbörja byggandet av huset är frågan om nödvändig dokumentation relevant. Det tar tid och precision att förbereda nödvändiga dokument, så det måste börja tänkas i tid.

Det kommer att behövas ett byggprojekt för att få starta produktionen av huset. Om du kontaktar oss utan ett utvecklat byggprojekt kommer vi att rekommendera en arkitekt som du kan vända dig till som kan hjälper till att ta fram ett kvalitetsprojekt.

För att ge en inblick i den dokumentation som krävs har vi utarbetat kort beskrivning av processen. Det bör dock noteras att bindande föreskrifter för bygglov kan variera från kommun till kommun. Därför rekommenderar vi att du kontaktar den aktuella kommunens byggnämnd, där alla nyanser kommer att förtydligas.

Konstruktion av grunder och dess olika typer

Husets grund är ett av de viktigaste stadierna i dess konstruktion. Husets vidare konstruktionsprocess, dess drift och livslängd beror på grundens kvalitetskonstruktion. För att en civilingenjör ska kunna bestämma de mest lämpliga fundamenten för en viss struktur krävs geologisk forskning. Under undersökningen borrar en legitimerad geolog några borrhål på de platser där huset planeras byggas och ger ett yttrande om markens tillstånd och bärighet

txt_title_smaller_fundaments.jpg

Skruvpålsfundament

Skruvpålfundament är en ny, bekväm och snabb lösning för konstruktion. Skruvpålar är stålstöd som fungerar som grund för en byggnad. Skruvpålar skruvas fast på flera meters djup tills ett stabilt jordlager nås. Placera grundfundament eller fundamentkronor (vid golvisolering) på skruvpålarna. I pålläggningsprocessen används inga tunga maskiner, för att undvika att skada grönskan och det omgivande landskapet. En ytterligare fördel är att skruvpålarna också ger stabilitet i lerig, torv- och bevattnad jord. Ett sådant fundament kan hålla i mer än 50 år eftersom de är säkra mot korrosion. Fundamenten uppfyller alla krav av konstruktionsstandarder. Den enkla tekniken säkerställer att hemmets grunder kommer att vara klar inom kort tid.

Pelarfundament

Pelarbetongfundament är en relativt enkel lösning och används i låghus samt på platser där listliknande eller plattliknande grund inte kan skapas. Armerad betong och metallarmering används för fundamentet av betongpelare. Konstruktören beräknar de erforderliga lasterna och ett plant fundament ritas. Husbjälkarna formas vidare på stolpformade grunder och husgolvet är isolerat. Efter detta byggs själva huset.

Tejpfundament

Tejpfundament är de vanligast använda fundamenten vid konstruktion av låga byggnader i Lettland. En av fördelarna med dessa stiftelser är den förenklade underjordiska vattentätningstekniken. Monolitisk konstruktion av vattentätbetong är en fungerande barriär mot grundvatten och fukt. Tejpfundament absorberar byggnadens belastning jämnt och skyddar kommunikationen från frostpåverkan. Det är viktigt att grunderna är stabila och inte låter grunden gå, detta kan annars orsaka problem i husets konstruktion.

Plattgrunder

Plattfundament används ofta vid konstruktion av låga byggnader. En av fördelarna med dessa stiftelser är den förenklade underjordiska vattentätningstekniken. Monolitisk konstruktion av vattentät betong är en bra barriär mot grundvatten och fukt. Plattsammandragningsfogar ska skära vid öppningarna för pelare. Det är viktigt att grunderna är stabila och att den inte låter grunden gå, detta kan annars orsaka problem i husets konstruktion.

Tekniken i huset

Användningen av ett tekniskt system behövs för att möta personers behov och det bidrar till byggnadens normala funktion.

txt_title_smaller_apkure3_002_.png

UPPVÄRMNING

Vedpannan har en relativt låg kostnad, men den kräver ett separat rum. Med en sådan värmesystemlösning måste regelbunden uppvärmning och underhåll av den vedeldade pannan tas med i beräkningen.

Pelletspannan har låga installationskostnader. Det finns också möjlighet att automatisera detta system. Precis som en vedpanna kommer en pelletspanna att kräva regelbundet underhåll och påfyllning. Idag finns det kompakta pelletspannor som passar väldigt bra in i huset och är avsedda för små hem.

Gaspannan är en av de mest populära typerna av uppvärmning i städer där gasanslutning är tillgänglig.

Gaspannan är relativt enkel att installera, har små dimensioner och är lätt att serva. Men att ha i åtanke är att gaskostnaderna fluktuerar och uppvärmningskostnaderna kan komma att öka.

Bergvärmepumpen är en lösning som kräver större investering än installation av andra värmesystem. Det är en uppvärmningsanordning som använder solenergi som lagras i miljön omkring oss – exempelvis i marken, vattenmagasin, borrhålsvatten och luft - för att producera värme. Värmeproduktion sker utan förbränningsprocess, varken aska, rök eller miljöfarliga gaser produceras. Bränsle behöver inte köpas in eller transporteras, vilket gör att underhållskostnaderna är mycket låga.

Luft-vattenvärmepump är en relativt ny typ av uppvärmning som använder luft, som omvandlas till energi för att producera värme med hjälp av en kompressor. En värmepump är en enhet som använder principen för driften av en kylenhet för att överföra värme, men till skillnad från en konventionell kylenhet arbetar värmepumpen i motsatt riktning. Kanske kan processen, som är svår att förstå till en början, förklaras med ett enkelt exempel - ett hemkylskåp som svalnar inuti, men dess yttre baksida (svarta galler) värms upp. Genom att ansluta rören kommer kylskåpet att kyla inuti och värma utanför. På grund av det faktum att denna enhet är utrustad med en kompressor kommer den att säkerställa låga uppvärmningskostnader. Kompressorns arbetshastighet varierar beroende på den erforderliga värmeeffekten. Installationen av utrustningen kräver inget grävarbete, som i fallet med en bergvärmepump, och det kommer att vara möjligt att installera denna utrustning inom några dagar. Uppvärmningskostnaderna är jämförbara med energikostnaderna för ved och pellets.

VÄRMESYSTEM

Värmeelement - detta är den mest populära typen av värmesystem.

Värmegolv - rekommenderas för användning i enplanshus. Även om det till exempel i Skandinavien är mycket populärt att utrusta alla våningar i ett hus med det.

Kombinerad golvvärme och värmeelement - första våningen av huset värms upp av golvvärme, medan andra våningen värms upp av värmeelement. Detta är en av de mest effektiva typerna av värmesystem.

Varmluft - för små hus kan ett luft-till-luft värmesystem installeras, där rummet värms upp med hjälp av luft. Det är också möjligt att installera pelletspannor med eldstad, som ger uppvärmning med luft, genom att blåsa ut i luftschakten i varje rum, värms huset upp av varm luft.

 

VATTENTILLGÅNG

Centraliserad vattenförsörjningen

Vattenförsörjningssystemet som skapas i huset är anslutet till stadssystemet.

Artesisk brunn eller borrhål

Det är ett alternativt sätt att få rent vatten som är lämpligt för hushållsbruk. Det finns flera fördelar med en sådan vattenförsörjning. Det är en praktiskt taget outtömlig vattenförsörjning som har lång brunnslivslängd, renare vatten, till och med vattenförsörjning, brunnen kan användas vid relativt hög vattenförbrukning.

Vattenförsörjningsbrunn

Den största fördelen med denna typ av brunn är dess läge på ett relativt grunt djup, vilket avsevärt minskar installationskostnaderna. Vatten tas ur brunnen med hjälp av en pump och på så sätt försörjs hemvattensystemet.

AVLOPPSNÄT

Centraliserat avloppssystem

I detta fall är avloppssystemet anslutet till stadens avlopp

Biologiska reningssystem

Biologiska avloppsvattenreningssystem rekommenderas för användning i tätbefolkade stadsområden. Allt hushållsavloppsvatten som kommer in i reningsverket renas biologiskt i den utsträckning det finns vatten över som kan släppas ut i öppna vattenförekomster eller i marken.

Septiktankar

Denna lösning är billigare än ett biologiskt reningssystem. Med detta system renas avloppsvattnet med ca 50–60 %, vilket inte räcker för att omedelbart släppa ut det i miljön. Detta system behöver där med fortfarande ett separat filtreringsfält, vilket i de flesta delar av Lettland är omöjligt att installera, då grundvattnet måste vara minst 2–2,5 m djupt.

 

ELEKTRICITET

Tillsammans med arkitekten planeras antalet och placeringen av de nödvändiga uttagen och strömbrytarna, enligt vilka det interna elprojektet skapas.

 

LÅGSPÄNNINGSNÄT

Lågspänningsnätet är beroende av kundens önskemål och designas tillsammans med arkitekten.

 • Telefon, internet, tv

 • Larm

Värmeisolering

Rätt val av värmeisoleringsmaterial och en högkvalitativ isoleringsprocess är viktiga steg för att beräkna den effekt som krävs för uppvärmning. Dessa material används för att isolera tak, väggar och golv och för att fylla fogar som minimerar värmeförlusten.

txt_title_smaller_kokskiedras_vate_002_.jpg

Stenull

Stenullsisoleringsskivor är baserad på naturstensbasalt, diabas, gabbro, amfiboliter och kalkstensskiffer. Stenull kan formas som plattor eller rullar med olika densitet och tjocklek för att isolera olika strukturer. Mjuk ull används för att tillverka lätta skivor för värmeisolering av lätta väggar, mellanväggar, vindar, takkonstruktioner och golv. Stenullsprodukter tål höga temperaturer. Fibrerna smälter inte ens vid 1000 ° C. Stenull isolerar ljud perfekt och används även för att skapa invändiga skiljeväggar direkt för ljudisolering.

Ekoull

Ekoull är ett högkvalitativt, andningsbart och värmeisolerande byggmaterial som används för att isolera väggar, tak och golv i byggnader. Den ekologiskt rena och hälsosamma produkten är gjord av returpapper. Papper eller naturlig träfiber säkerställer att materialet andas och reglerar fukt – och detta är en garanti för utmärkt värmeisolering. Ekoull är enkel och snabb att applicera på horisontella, vertikala och sluttande ytor. Den fyller alla luckor och ger utmärkt värmebeständighet. Ekoull tillverkas under tryck vilket gör att dess densitet når 55–60 kg/m3, detta eliminerar risken att ekoullen sätter sig. Gnagare och skadedjur håller sig borta från hem som är isolerade med ekoull. Processen med att införliva ekoull är relativt snabb och effektiv. Då det inte finns några överskottsmaterial, betalar kunden bara för den faktiska mängden som används.

Träull

Detta material är tillverkat av trä. Att välja denna typ av isolering kommer göra att huset utgörs av ett jämnt material som hjälper till att bibehålla trähusets goda egenskaper - termoreglering - upprätthålla svalka på sommaren och ge värme på vintern. Detta material har höga värme- och ljudisolerande egenskaper, och det ger ett hälsosamt mikroklimat. Materialet är slitstarkt, motståndskraftigt mot krympning och packning samt består av ett hälsovänligt och allergivänligt material.

Dokumentation

Taket skyddar huskonstruktionen från den yttre miljön och spelar en viktig roll för en effektiv användning av värmeenergi. Taket är dock viktigt inte bara för att säkerställa husets livslängd utan även för att skapa ett visuellt utseende.

txt_title_smaller_daksti_i.jpg

Tegel

Detta tak är tillverkat av naturmaterial, vilket ger huset ett gammalt utseende och passar väl in i områden med andra historiska byggnader. Den är också särskilt lämplig för beläggning av komplexa takkonstruktioner. Lerplattor kan hålla upp till 150 år, det isolerar ljud vid regn och det bildas ingen kondens under dem.

Betongplattor

Att applicera detta skydd kommer att kosta mindre än att skapa ett lerkakelskydd. Betongplattor kan hålla upp till 100 år. De viktigaste skillnaderna mellan tegel och betongplattor är:

 • lerplattor är gjorda av naturliga material

 • priset på betongplattor är lägre än priset på lera plattor.

 • livslängden är likvärdig och alla andra tekniska egenskaper är likvärdiga.

 

Plåttak

Plåttak är tillverkade av höghållfast belagt stål. Produktens stålplåt är behandlad med ett lager av galvaniserat material, primer och polymerfärg för att klara montering och ge en garanti på upp till 50 år. Plåttaket är relativt lätt och lämpar sig för lättare typer av konstruktion. Fördelen med ett plåttak är snabb installation, då metallplåtar görs för varje tak individuellt. En plåt kan täcka en yta på upp till 9 m2, vilket påskyndar takappliceringsprocessen avsevärt.

Shingel-tak

Flexibla bitumenplattor (shingel) är utformade för sluttande tak som börjar vid en lutning på 12 °. Taket består av en hållbar och slitstark glasfiberbas belagd med en blandning av polymerbitumen gjord av högkvalitativ bitumen och ballast. Det nedre lagret av shingel är täckt med ett klibbigt lager av polymerbitumen, som skyddas med en lätt avtagbar silikonfilm. Under påverkan av solvärme fäster shingeln vid varandra, vilket skapar ett dubbelt skikt av vattentätning, som säkerställer takets lufttäthet. Bitumenplattor är lätta att applicera även i komplexa konstruktioner. Jämfört med ett plåttak behöver bitumenplattor underhållas i större utsträckning eftersom de tenderar täckas med ett lager mossa. Garantin för takmaterial av bituminös shingel är upp till 25 år.

Trätak

Spåntak användes i stor utsträckning till trähus fram till 1940-talet. Än idag har denna takbeläggning inte förlorat sin relevans. Spån- och spåntak skapar ett utpräglat ekologiskt intryck. Spåntaken är gjorda av asp, furu och gran. Takläggning av spånskivor är inte särskilt komplicerat, men det är bäst att anförtro det åt erfarna yrkesmän. Trelagstäckningen av aspspånskivor utan ytterligare behandling (impregnering) håller i upp till 30 år.

Torvtak

Lämpligt för både byggnader med helt horisontella och sluttande (upp till 45 grader) tak. Torvtakens hemland är Skandinavien (Sverige och Norge). I Lettland har dessa tak inte blivit särskilt populära, men trots detta överväger kunderna alltmer tanken på torvtak. Huvuduppgiften för annan takläggning är att dränera fukt. Men för torvtak är det tvärtom, fukt behövs för att mata jorden och växterna.

Fönster och dörrar

Rätt val av fönster och dörrar kan förstärka den visuella bilden av ett hem och skydda de som bor där. Utseendet och typen av öppning av fönstren avgörs av kundens val och utformningen av hemmet.

txt_title_smaller_window.jpg

Träfönster

Sådana fönster har hög frost- och värmebeständighet, bra med ljudisolering, fint utseende, ekologiskt material, de är lätta att hantera och att installera.

Plastfönster

Deras fördelar är komplett täthet, som håller värmen bra och ger ljudisolering, enkelt underhåll, de kan repareras utan demontering. Även designmässigt gör tekniken att dessa fönster kan göras nästan identiska med naturliga träfönster. Utbudet av fönster är mycket brett och tillsammans med kunden väljs den lämpligaste alternativet ut.

Ytterdörrar

Klassiska ytterdörrar i trä kan vara 68 mm, 78 mm och 90 mm tjocka, och är designade enligt västeuropeisk standard. Klassiska ytterdörrar är tillverkade av furu, ek eller annat trä med en glas- eller träfyllning i mitten, vilket gör dörren sofistikerad och säker. Ytterdörrar i trä är utrustade med en högsäkerhets flerpunktslåsmekanism som är enkel att använda. Glaselementen i dörren är gjorda av glasförpackningar vars tjocklek och typ också beror på ytterdörrens värme- och ljudisolering.

Innerdörrar

Innerdörrar är en av de väsentliga beståndsdelarna i byggnadens inre och tjänar även till ljudisolering i bostadsutrymmen. Innerdörrar av trä ger rummen en mysig och naturlig atmosfär, och dörrarna kan anpassas till vilken inredning som helst. Innerdörrar av trä som behandlats med lämpligt lack är lättskötta och behåller sina visuellt goda egenskaper under lång tid.

Heminredning

Valet av vägg- och takbehandlingsmaterial för inredning kommer att bero på kundens individuella önskemål och de valda designlösningarna.

txt_title_smaller_baltic_pictures_web_11.jpg

Efterbehandlingsbrädor

Tall, gran eller aspskivor används vanligtvis för inredning. Storlek och profil på skivorna väljs ut efter kundens önskemål. Skivorna kan behandlas med ekologiska betsar, oljor eller så finns det möjlighet att måla dem i olika färger.

Gipsskivor

Gipsskivor är lämpliga för ett brett utbud av inredning. Dessa ytbehandlingsbrädor är relativt enkla att montera, så detta görs på väldigt kort tid. Materialet finns i olika storlekar och kan beroende av typ och specifikationer även användas i rum med hög luftfuktighet eller hög temperatur. Denna typ är lämplig om det önskas att måla väggar eller limma tapeter.

Material för bastu

Bastuns väggar och bänkar är antingen gjorda av asp- eller alskivor. Rummet är tilläggs isolerat med 30 mm stenull som är täckt med folie. Detta säkerställer lägsta möjliga värmeförlust och skyddar övriga strukturer från värme- och fuktpåverkan.

Golvbehandling

Trägolv

I ett rum ger trä en naturlig känsla av trivsel, även som naturmaterial har det en rad positiva egenskaper. Trä är ett ekologiskt och varmt material med goda värmeisolerande egenskaper. För golv som är avsedda att kunna hantera stor belastning rekommenderas det att välja ek- eller askskivor. Efter applicering av den valda beläggningen måste trägolvet behandlas med en skyddande lack eller olja. Den simplaste lösningen är golvbrädor i furu, som ser bra ut i ett trähus och den typen av trä skapar en känsla av trivsel.

txt_title_smaller_gr_das_foto.jpg

Keramiska plattor

Keramiska plattor liksom andra keramiska produkter (fat, diskbänkar osv.) är gjorda av vit eller röd lera med tillsatt kvartssand och andra naturmaterial.

Stenplattor

Stenplattor är tillverkade av lera med tillsats av kaolin eller krossat stenpulver och färgbildande mineraler. Under tillverkningsprocessen extraheras stenmassan, vilket innebär att vatten utvinns från den. Som ett resultat av extraheringen får plattan en tät struktur som ger hög ytbeständighet mot stötar, slitage, temperaturförändringar eller effekter av nederbörd.

Mosaikplattor

Skillnaden mellan glas-, keramik- och stenmosaik är funktionellt och estetiskt olika ytbehandlingsmaterial. Mosaik kan användas för att täcka sluttande, böjda eller trasiga ytor och skapa rundade former. Glas och keramisk mosaik är lättare, vilket gör det bättre lämpat för efterbehandling av väggar, nischer, kolumner eller andra delar av rummet. Medan stenmosaik används som golvdekoration.

Altan

Terrassbrädor av furu är ett klassiskt material som används till terrasser. Materialet är impregnerat, vilket säkerställer en hållbar livslängd. Dessutom rekommenderas det att smörja in terrassbrädorna med oljor speciellt avsedda för terrasser.

Terrassbrädor i lärk är mer hållbara och håller längre jämfört med terrassbrädor i furu. Lärk är ett lövträd med mycket högre fiberdensitet jämfört med annat trä. Men precis som altanbrädor i furu kräver altanbrädor i lärk också behandling för att öka uteplatsens livslängd.

Övriga material

Trappor

Trappor är vanligtvis gjorda av ask, ek eller furu. Det finns olika typer av trappor och valet av trappor beror på heminredningslösningarna och kundens önskemål. Vi hittar tillsammans med kunden den bäst lämpade lösningen för varje specifikt projekt.

txt_title_smaller_stairs_2.jpg

Räcken för balkonger och terrasser

En av de mest populära räckeslösningarna för ett trähus är ett räcke i trä. Valet av räckeslösning är oftast nära relaterat till husets exteriöra design. Det går även välja mellan både metallräcken, som ger en perfekt kontrast till utseendet på ett trähus, eller räcken i glas, som ger huset lätthet, elegans och luftighet. Val av räcken anpassas efter de lösningar som arkitekten och kunden bestämmer sig för.

Träluckor

Ibland väljer kunder att utrusta fönster och dörrar i ett trähus med fönsterluckor. Denna lösning är vanligare i de fall där huset ligger på en obebodd plats. Luckorna fungerar både som en extra garanti för säkerhet, men också som skydd mot yttre klimatförhållanden. Luckorna skyddar huset på vintern mot snö och vind och på sommaren tillåts inte huset värmas upp till följd av solexponering.

Skorsten

De flesta husprojekt inkluderar eldstäder och ett uppvärmningssystem för hemmet. Ett väsentligt inslag är skorstenen ur både en teknisk synvinkel, men också för husets generella interiör och estetik. För egen uppvärmning av bostaden rekommenderas keramiska skorstenar som är både brandsäkra, snabba och effektiva att installera. De är dessutom väldigt hållbara. En skorsten i metall kan också användas till eldstaden och bastun. Installation av en skorsten i metall går fortare och är billigare jämfört med keramiska skorstenar.